menü
termekekTermékek

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató a Monojet Ipartechnika Kft. https://monojet-ipartechnika.hu webhelyével kapcsolatos adatkezeléseiről

 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az Érintett (az „Érintett” az a természetes személy akinek az adatát bármely módon kezelik) részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtson, továbbá hogy az Adatkezelő segítse elő az Érintett jogainak a gyakorlását.  

 

Az Érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

1. Adatkezelő:

 

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

 

Név: Monojet Ipartechnika Kft.

Postacím: 6000 Kecskemét, Vacsi köz 8. A. épület

Telefon: +36 70 776 8819

E-mail cím: kapcsolat@monojet.hu

Weboldal: https://monojet-ipartechnika.hu

Képviselő: Varga Judit

Telefon: +36 20 548 1177

E-mail cím: varga@monojet.hu

a továbbiakban, mint Adatkezelő kezeli.

 

Adatvédelmi tisztviselő: nincs (Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni).

 

2. A webhely beazonosítása, az adatkezelés tárgya és helyszíne:

 

2.1 A webhely azonosítása:

 

A https://monojet-ipartechnika.hu internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető honlap és weboldalak, aloldalak. 

 

2.2. Az adatkezelés tárgya: 

 

Az Adatkezelőnek a https://monojet-ipartechnika.hu webhelyével és az azon keresztül elérhető honlapjával és weboldalaival kapcsolatos adatkezelése, a továbbiakban, mint Webhely, ideértve a honlapon és weboldalakon, aloldalakon keresztül vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezeléseit is.

 

2.3. Az adatkezelési tevékenység folytatásának helyszíne:

 

Az adatkezelő Kecskemét, Vacsi köz 8. A. épület szám alatti székhelye. 

 

3. Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok:

 

A https://monojet-ipartechnika.hu webhely szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint az Érintettekre (felhasználókra) a szolgáltatás igénybevételére, valamint az adatkezelésre is a magyar jog az irányadó.

 

Az adatkezelést elsősorban, a legjelentősebb mértékben meghatározó jogszabályok:

 • Az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), a továbbiakban Rendelet,

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban Info tv.,

 • A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, a továbbiakban Eker tv.,

 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a továbbiakban ÁFA tv. (a nyugtaadási kötelezettség, valamint a számla adattartalma miatt),

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a továbbiakban: Art. (eltárolhatóság adójogi elévülés miatt),

 • 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (elállás joga és panaszkezelés).

 

4. A tájékoztató hatálya, az adatkezeléssel érintett természetes személyek:

 

- A tájékoztató az Adatkezelő https://monojet-ipartechnika.hu webhelyének használatára, az Adatkezelő honlapja és weboldalai által keletkeztetett, és az ezeken keresztül folytatott adatkezeléseire vonatkozik.

 

- Az adatkezeléssel érintett személyek: Adatkezelővel a Webhelyén keresztül kapcsolatba, szerződéses kapcsolatba kerülő természetes személyek, valamint a Webhelyt felkereső, böngésző, látogató természetes személyek, függetlenül attól, hogy igénybe vették-e a Webhely valamelyik szolgáltatását vagy sem (a továbbiakban együtt: Érintett).

 

- A tájékoztató időbeli hatálya: A tájékoztató a keltezésétől az azonos tárgyban született újabb tájékoztató kiadásáig hatályos.

 

5. Az adatkezelések köre:

 

5.1. Hírlevélre feliratkozás, hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés.

 

5.1.1. Az adatkezelés célja: 

 

Hírlevelek küldése Adatkezelő által Érintett (felhasználó) részére e-mail formájában. Érintett értesítése akciókról, aktualitásokról és újdonságokról, reklámcélú tartalmak küldése. 

 

5.1.2. Az adatkezelés jogalapja:

 

A hírlevél küldése érdekében kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint az Érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez. 

Tehát, ezen adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, hiszen Érintett saját maga dönt úgy, hogy feliratkozik Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatására, maga kezdeményezi a feliratkozást és ennek érdekében maga adja meg Adatkezelőnek az ehhez szükséges adatait. Az önkéntes hozzájárulást Érintett (felhasználó) jelen adatkezelési tájékoztatót elolvasása után, annak megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel Érintett (felhasználó) kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban, illetve a nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Érintett (felhasználó). E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az Érintett (felhasználó) megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Az adatok megadása nincs más, egyéb feltételhez kötve. Ha Érintett nem járul hozzá az adatainak kezeléséhez, úgy nem fog hírlevelet kapni Adatkezelőtől. Egyéb következmény, jogkövetkezmény nincs. 

 

Amennyiben Érintett (felhasználó) nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

 

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy hozzájárulásukat ezen adatkezelések tekintetében bármikor, következmény nélkül visszavonhatják, ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

5.1.3. A kezelt adatok köre és forrása:

 

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

 

 • Név

 • E-mail cím

 

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

 

5.1.4. Az adatok tárolásának időtartama:

 

Adatkezelő a hírlevél küldésével kapcsolatos adatokat az Érintett (felhasználó) hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevél küldéséről történő leiratkozásig), illetve Érintett (felhasználó) adatainak törlési kérelméig kezeli, de legkésőbb 5 év után (az előzőekben írtak hiányában) az elektronikusan tárolt adatokat Adatkezelő törli, az esetlegesen papír

alapokon tárolt adatokat megsemmisíti.

 

5.1.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

 

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

5.1.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

 

5.2. Vegye fel velünk a kapcsolatot! Üzenet küldése.

 

5.2.1. Az adatkezelés célja: 

 

Adatkezelővel kapcsolat kezdeményezése, üzenetváltás lehetővé tétele Érintett (felhasználó) részére e-mail formájában.

 

5.2.2. Az adatkezelés jogalapja:

 

A kapcsolatteremtés érdekében kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint az Érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Tehát, ezen adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, hiszen Érintett saját maga dönt úgy, hogy kapcsolatba szeretne lépni Adatkezelővel, ennek érdekében maga kezdeményezi a kapcsolatfelvételt és ezért adja meg Adatkezelőnek az ehhez szükséges adatait. Az adatok megadása nincs más, egyéb feltételhez kötve, így teljes mértékben önkéntes. Amennyiben Érintett nem járul hozzá az adatainak kezeléséhez, úgy nem tudja használni a webhely „Vegye fel velünk a kapcsolatot!” funkcióját, ezen funkción keresztül nem tud kapcsolatba lépni Adatkezelővel. Egyéb következmény, jogkövetkezmény nincs. Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy hozzájárulásukat ezen adatkezelések tekintetében bármikor, következmény nélkül visszavonhatják, ez nem érinti a visszavonás előtt végzett hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

5.2.3. A kezelt adatok köre és forrása:

 

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

 

 • Név

 • E-mail cím

 • Telefonszám

 • Az üzenet küldője által az üzenetben (szöveges részben) esetlegesen közölt további személyes adatok

 

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

 

5.2.4. Az adatok tárolásának időtartama:

 

Az üzenetváltás (beszélgetés) lezárásáig, vagy ezen adatok törlési kérelméig, ennek hiányában 1 évig tárolja adatkezelő, utána törli az adatokat. Amennyiben az üzenetváltásból szerződéses kapcsolat jön létre, úgy szerződéses ügylet elévülési idejéig, illetve ezen adatokra vonatkozó törlési kérelemig azon adatok tekintetében, amelyekre nem vonatozik adójogi, számviteli, illetve egyéb jogi megőrzési kötelezettség (pl. telefonszám, e-mail cím), utána adatkezelő törli ezen adatokat.

 

5.2.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

 

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

5.2.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

5.3. „Regisztráció”, vásárlói regisztráció a webhelyen.

 

5.3.1. Az adatkezelés célja: 

 

A vásárlás leegyszerűsítése, könnyebbé és gyorsabbá tétele felhasználók, törzsvásárlók részére, azáltal, hogy egyszeri regisztráció után nem kell a vásárlásaik alkalmával újra és újra megadni a vásárláshoz szükséges adataikat. Cél a vásárlás leegyszerűsítése, gyorsabbá tétele.

 

5.3.2. Az adatkezelés jogalapja:

 

A Weboldalon történő vásárlás esetén Adatkezelő (eladó) és az Érintett (vásárló) között szerződés jön létre, amelyet Adatkezelőnek teljesítenie kell. Ezen adatok kezelése tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (vásárló) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Tehát ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése. Adatkezelő a közötte és az Érintett (vásárló) között a későbbiekben történő vásárlás útján keletkező szerződést a regisztrációval előkészíti, így annak teljesítését megkönnyíti, meggyorsítja és egyszerűbbé teszi.

 

5.3.3. A kezelt adatok köre és forrása:

 

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

 

5.3.3.1. Céges, vállalkozói regisztráció esetén:

 

 • cégnév

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • település neve

 • közterület neve és jellege

 • házszám

 • irányítószám

 • adószám

 • jelszó

 • hírlevélre feliratkozás ténye

 

5.3.3.2. Magánszemély regisztrációja esetén:

 

 • vezetéknév

 • keresztnév

 • e-mail cím

 • telefon

 • település neve

 • közterület neve és jellege

 • házszám

 • irányítószám

 • jelszó

 • hírlevélre feliratkozás ténye

 

A regisztráció célja vásárlásra irányul, ezért az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul, a szerződés előkészítését teszi lehetővé. A regisztrációval a további vásárlások leegyszerűsödnek, gyorsabbá válnak. Vásárolni nem kötelező, ezért az adatszolgáltatás sem kötelező, viszont a szerződés előkészítéséhez, a regisztrációhoz szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása a szerződés előkészítését ellehetetleníti, a szerződés ezáltal nem fog létrejönni, ezért nem fog teljesülni sem, tehát az Érintett (vásárló) nem tud regisztrálni a Weboldalon.

 

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

 

5.3.4. Az adatok tárolásának időtartama:

 

A regisztrációs adatok közül a jogosultságkezeléssel kapcsolatban kezelt adatokat a hozzáférési jogosultsághoz kötött jogviszony (a társaság vagy egyéni vállalkozás megszűnéséig) fennállásáig kezeli Adatkezelő vagy addig az időpontig, ameddig érintett nem kéri a regisztrációs adatainak törlését, de legkésőbb az utolsó szerződéses kapcsolattól (utolsó vásárlástól) számított 5. év végéig.

 

Amennyiben Érintett (felhasználó) regisztrált a weboldalon, de ezután nem vásárol egy éven belül (inaktív marad), akkor Adatkezelő 1 év múlva törli adatait.

 

5.3.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

 

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

5.3.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

 

5.4. Vásárlás a webáruházban regisztrált vásárlóként (vállalkozásként és magányszemélyként is).

 

5.4.1. Az adatkezelés célja: 

 

A Weboldalon történő vásárlás regisztrált vásárlók (törzsvásárlók) számára, hogy egyszerűbben és gyorsabban tudjanak vásárolni a Weboldalon feltüntetett termékek közül.

 

5.4.2. Az adatkezelés jogalapja:

 

A Weboldalon történő vásárlás esetén Adatkezelő (eladó) és az Érintett (törzsvásárló) között szerződés jön létre, amelyet Adatkezelőnek teljesítenie kell. Ezen szerződés teljesítésével kapcsolatosan kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (törzsvásárló) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Tehát, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Adatkezelő annak érdekében kezeli az Érintett adatait, hogy a megvásárolt terméket el tudja juttatni az Érintetthez (törzsvásárlóhoz).

 

5.4.3. A kezelt adatok köre és forrása:

 

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

 

 • a rendelés dátuma és időpontja

 • a rendelés azonosítója

 • a termék(ek) megnevezése, azonosítója

 • a termék(ek) egységára Euroban

 • a termék(ek) mennyisége (darabszámban feltüntetve)

 • a termék(ek) értéke Euroban

 • a szállítási költség Euroban

 • fizetés költsége

 • a fizetendő végösszeg Euroban

 • a szállítási módja

 • a fizetési módja

 • az üzenet mezőben (szöveges részben) esetlegesen megadott személyes adatok

 

Számlázási adatok:

 

 • vezetéknév, vállalkozás esetén a vállalkozás neve

 • keresztnév (vállalkozás esetén nincs ilyen adat)

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • irányítószám

 • település név

 • közterület neve és közterület típusa megjelöléssel

 • házszám

 

Szállítási adatok:

 

 • szállítási név
 • irányítószám
 • település név
 • közterület neve és közterület típusa
 • házszám

 

Számla adatok:

 

 • számla sorszáma, teljesítés kelte, számla dátuma, fizetés határideje

 

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

 

5.4.4. Az adatok tárolásának időtartama:

 

Az adóbevallási (pl. ÁFA, társasági adó) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie az Adatkezelőnek. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Amennyiben az adott időszak bevallását az adózó (Adatkezelő) önellenőrzéssel helyesbíti az adózó (Adatkezelő) javára, akkor az ezt alátámasztó bizonylatok, nyilvántartások esetében az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni.

 

A Számv. tv. 169. §-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges adatokat – a vásárlók (Érintett) részére (regisztráltak és nem regisztráltak egyaránt), illetve a vásárlásaikkal kapcsolatosan létrehozott számviteli bizonylatokon, valamint a befizetéseik bizonylatain tárolt adatok – a bizonylatok keletkezésétől számított 8 évig megőrzi Adatkezelő.

 

5.4.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

 

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

5.4.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

 

5.5. Számlázás, számla kibocsátása vásárló (Érintett) részére.

 

5.5.1. Az adatkezelés célja: 

 

Adatkezelő a számlázási adatokat azon célból kezeli, hogy számlát tudjon kiállítani Érintett (vásárló) részére a rá rótt törvényi kötelezettség teljesítése érdekében.

 

5.5.2. Az adatkezelés jogalapja:

 

A számlázási adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Tehát ezen adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség, amely kötelezettség az ÁFA törvényben meghatározott nyugtaadási kötelezettség.

 

5.5.3. A kezelt adatok köre és forrása:

 

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

 

 • vezetéknév, vállalkozás esetén a vállalkozás neve
 • keresztnév (vállalkozás esetén nincs ilyen adat)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • irányítószám
 • település név
 • közterület neve és közterület típusa megjelöléssel
 • házszám
 • fizetés módja
 • számlaadatok (pl.: számla sorszáma, teljesítés kelte, számla dátuma, fizetés határideje)

 

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás jogi kötelezettségen alapul, és az ÁFA törvényben foglaltak szerint kötelező. Vásárolni nem kötelező, de ha a vásárlás létrejött, akkor a számla kiállítása kötelező és ezáltal ezen adatkezelés is kötelező.

 

5.5.4. Az adatok tárolásának időtartama:

 

Az adóbevallási (pl. ÁFA, társasági adó) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie az Adatkezelőnek. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Amennyiben az adott időszak bevallását az adózó (Adatkezelő) önellenőrzéssel helyesbíti az adózó (Adatkezelő) javára, akkor az ezt alátámasztó bizonylatok, nyilvántartások esetében az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni.

 

A Számv. tv. 169. §-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges adatokat – a vásárlók (Érintett) részére (regisztráltak és nem regisztráltak egyaránt), illetve a vásárlásaikkal kapcsolatosan létrehozott számviteli bizonylatokon, valamint a befizetéseik bizonylatain tárolt adatok – a bizonylatok keletkezésétől számított 8 évig megőrzi Adatkezelő.

 

5.5.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

 

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

5.5.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

 

5.6. Elállási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés.

 

5.6.1. Az adatkezelés célja: 

 

Az adatkezelés célja, hogy Érintett gyakorolhassa jogszabályban rögzített elállási jogát. Amennyiben Érintett (vásárló) úgy dönt, hogy eláll a vásárlástól, akkor egy elállási nyilatkozat nyomtatvány kitöltésével, valamint Adatkezelőhöz való visszajuttatásával megteheti azt.

 

5.6.2. Az adatkezelés jogalapja:

 

Az elállási nyilatkozat adatkezelésével kapcsolatosan a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Tehát ezen adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség, amely kötelezettség a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20 §.  (2) bekezdésében foglalt elállási jog teljesítésének kötelezettsége.

 

5.6.3. A kezelt adatok köre és forrása:

 

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

 

 • Megrendelés időpontja
 • Megrendelés száma
 • Azon termék(ek) megnevezése, azonosítója (cikkszáma) és mennyisége, amelynek megvásárlásától vásárló eláll
 • Név
 • Cím (irányítószám, település neve, közterület neve, közterület jellege, házszám)
 • E-mail cím
 • Elállási nyilatkozat kelte
 • Vásárló aláírása

 

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

 

5.6.4. Az adatok tárolásának időtartama:

 

Az adóbevallási (pl. ÁFA, társasági adó) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie az Adatkezelőnek. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Amennyiben az adott időszak bevallását az adózó (Adatkezelő) önellenőrzéssel helyesbíti az adózó (Adatkezelő) javára, akkor az ezt alátámasztó bizonylatok, nyilvántartások esetében az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni.

 

A Számv. tv. 169. §-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges adatokat – a vásárlók (Érintett) részére (regisztráltak és nem regisztráltak egyaránt), illetve a vásárlásaikkal kapcsolatosan létrehozott számviteli bizonylatokon, valamint a befizetéseik bizonylatain tárolt adatok – a bizonylatok keletkezésétől számított 8 évig megőrzi Adatkezelő.

 

5.6.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

 

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

5.6.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

 

5.7. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés.

 

5.7.1. Az adatkezelés célja: 

 

A panaszos panaszának (kérelmének) kivizsgálása, illetve az esetleges sérelem orvoslása.

 

5.7.2. Az adatkezelés jogalapja:

 

A panaszkezelés adatkezelésével kapcsolatosan a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Tehát ezen adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség, amely kötelezettség a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (2) és (3) bekezdésében foglalt panaszkezeléssel kapcsolatos fogyasztói jogának érvényesítési kötelezettsége.

 

5.7.3. A kezelt adatok köre és forrása:

 

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

 

 • A fogyasztó neve
 • A fogyasztó lakcíme
 • A panasz előterjesztésének helye, ideje és módja
 • A jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása
 • A jegyzőkönyv felvételének helye és ideje
 • E-mail cím, az e-mailben közölt panasz esetén
 • Telefonszám, a telefonon közölt panasz esetén
 • A panasz egyedi azonosító száma
 • Azon személyes adatok, amelyeket a panaszos a panasz részletes leírásában, dokumentumokban és egyéb bizonyítékokban megoszt Adatkezelővel

 

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

 

5.7.4. Az adatok tárolásának időtartama:

 

A panasz elbírálásához szükséges személyes adatokat Adatkezelő öt évig kezeli a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján „A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.”, kivételt képeznek ez alól azon panaszok, amelyekkel összefüggésben bírósági, vagy más hatósági eljárás indult. Ez esetben az adatkezelés (panaszkezeléssel kapcsolatosan) időtartama megegyezik a panasszal összefüggésben indult eljárások időtartamával.

 

5.7.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

 

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

5.7.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

 

5.8. Sütik (angolul cookie-k) alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés.

 

5.8.1. A weboldal biztonságos üzemeltetése céljából elengedhetetlenül szükséges sütikkel kapcsolatos adatkezelése.

 

5.8.1.1. Az adatkezelés célja: 

 

A kötelezően használt sütik adatkezelésének célja a webhely biztonságos üzemeltetése és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása, működtetése.

 

5.8.1.2. Az adatkezelés jogalapja:

 

A kötelezően használt sütik adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdeke. 

 

Adatkezelő jogos érdekének beazonosítása: 

 

A weboldal biztonságos üzemeltetése és használhatóságának biztosítása. Az Ektv. 13/A. § (3), (Eker tv.) bekezdése felhatalmazza az Adatkezelőt a Webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére, az Érintett hozzájárulása nélkül is (a weboldal technikailag elengedhetetlenül, feltétlenül szükséges adatkezelése tekintetében). Jogos érdek jogalappal Adatkezelő kizárólag csak olyan adatokat kezel, amelyek a webhely biztonságos és felhasználóbarát működéséhez szükségesek. Ezen adatok kezelése nem jár kockázattal a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél - a webhely rendeltetésszerű használata - az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Adatkezelő jogos érdeke a webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel. Az adatkezelés céljának elérése érdekében Adatkezelő az adatokat jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdeke - mivel az adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra - arányosan korlátozza Felhasználó önrendelkezési jogát. 

 

5.8.1.2.1. A kötelezően használt sütik jogos érdek alapján végzett adatkezelésének érdekmérlegelési tesztje:

 

 • 5.8.1.2.1.1. Az adatkezelő jogos érdeke:
  A Weboldal biztonságos üzemeltetése és használhatóságának biztosítása.
 • 5.8.1.2.1.2. Az adatkezelés szükségessége:
  A kötelezően használt sütik adatkezelése csak és kizárólag olyan adatkezeléseket valósít meg, amelyek a Weboldal üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezen sütik nélkül a Weboldal rendeltetésszerű használata nem valósítható meg. Adatkezelő a szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel.
 • 5.8.1.2.1.3. A jogos érdek arányosságának mérlegelése:
  Az elengedhetetlenül szükséges sütik adatkezelése minimális kockázattal jár (mivel ezek konkrét személyi adatokat nem, csak eszközök azonosítóit kezelik, ezért a valóságban, gyakorlatilag nem jár kockázattal) a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél - a webhely rendeltetésszerű használata - az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Az Adatkezelő a sütik által kezelt adatokat nem továbbítja 3. félnek. Mivel az adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra - arányosan korlátozza Felhasználó önrendelkezési jogát. 
 • 5.8.1.2.1.4. Az érdekmérlegelés eredménye:
  Az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező adatkezelésekre az Adatkezelőt az Ektv. 13/A. § (3) (Eker tv.) bekezdése felhatalmazza a webhely rendeltetésszerű működtetéséhez technikailag elengedhetetlenül, feltétlenül szükséges adatok tekintetében, az Érintett hozzájárulása nélkül is. Mérlegelve az adatok kezelésének szükségességét és az adatkezelés minimális (elhanyagolható) kockázatát az Érintettekre nézve, megállapítható, hogy Adatkezelő jogos érdeke szükséges és arányos korlátozást jelent az Érintettek önrendelkezési jogára nézve.
  A fentieket figyelembe véve az érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapítható, hogy a teszt tárgyát képező, elengedhetetlen sütik adatkezelése jogos érdek alapján jogszerűen végezhető.

 

5.8.1.3. A kezelt adatok köre és forrása:

 

Kötelezően használt sütik az alábbi adatokat érintik:

Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt sütik működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti. Az adatkezelés kötelező.

 

A felhasználóbarát böngészés érdekében kezelt adatok:

 

 • a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
 • Felhasználó által használt eszköz IP címe.

 

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett eszköze. Az adatszolgáltatás kötelező.

 

5.8.1.4. Az adatok tárolásának időtartama:

 

 • az adatok egy részét a böngészés idejéig-,
 • más adatokat változó ideig, de legfeljebb 1 évig kezeli az Adatkezelő,

 

5.8.1.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

 

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

 

5.8.1.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

 

5.8.2. A weboldal látogatás elemzéséhez használt-, valamint online marketing céljából alkalmazott, opcionális sütikkel kapcsolatos adatkezelése.

 

5.8.2.1. Az adatkezelés célja: 

 

A látogatáselemzéshez (statisztikához) használt sütik célja az oldal látogatottságának elemzése, mérése annak érdekében, hogy a weboldalt minél inkább a felhasználók igényeinek megfelelően alakíthassa Adatkezelő. Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják az Érintettek (látogatók, felhasználók) a Weboldalt. Az Érintetteknek (felhasználóknak) az online áruházban végzett viselkedésének elemzését-, valamint az érdeklődés földrajzi (területi) feltérképezését teszi lehetővé, de statisztikai formában, egyénre nem visszavezethető módon. Ezeket általában egy harmadik fél (pl. Google Analytics, Google Optimize) helyezi el a felhasználó böngészőjében. 

 

A webhely online marketing céljából is használ sütiket. A 10.8. pontban megjelölt külső szolgáltató (Google) eszközeinek használatával célzott reklámok eljuttatása Érintett (felhasználó, az oldal látogatója) böngészéshez használt eszközére. Beazonosítja, hogy Érintett (felhasználó) mely weboldal meglátogatása után érkezett a webáruházba, ezáltal feltérképezi Érintett (felhasználó) érdeklődési körét, így tudja eljuttatni Érintett (felhasználó) eszközére a célzott reklámokat, valamint ezen információk birtokában saját termékeit és szolgáltatását is a felhasználók igényei szerint tudja alakítani.

 

A weboldal látogatáselemzéséhez a Google Analytics weboldal analitikai rendszert használja Adatkezelő.

 

5.8.2.2. Az adatkezelés jogalapja:

 

A látogatáselemzési és online marketing tevékenységeket lehetővé tevő sütik adatkezelésének tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez. Ezen hozzájárulását a későbbiekben bármikor, következmény nélkül visszavonhatja.

 

5.8.2.3. A kezelt adatok köre és forrása:

 

Látogatáselemzéshez (statisztikai méréshez) és online marketing (reklám) célból használt sütik az alábbi adatokat érintik:

 

 • a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje,
 • a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága,
 • mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó,
 • a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan),
 • webhely böngészése kezdésének időpontja,
 • a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja,
 • a webhely böngészésének időtartama.

 

A 10.8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó (Google) az ezen pontban megjelölt adatokon kívül az Érintett más adataihoz nem fér hozzá.

 

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett eszköze. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

 

5.8.2.4. Az adatok tárolásának időtartama:

 

A látogatáselemzéssel és marketinggel kapcsolatosan használt sütik tekintetében maximum 2 év.

 

5.8.2.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

 

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

5.8.2.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

 

6. Az adatok tárolásának helye:

 

 • Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat részben a Kecskemét, Vacsi köz 8. A épület szám alatti székhelyén, zárható iroda helyiségében tárolja elektronikusan, számlákat papír alapon is, zárható szekrényekben, valamint az adatokat részben a 10.5. pontban megjelölt tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szervergépteremben.
 • Az adózási kötelezettséggel érintett (5.3.3., 5.4.3. és 5.5.3. pontokban felsorolt) adatokat tartalmazó bizonylatok tárolásának helye folyó adóévre vonatkozó dokumentumok tekintetében adóbevallás teljesítéséig a 10.2. pontban megjelölt adatfeldolgozó (könyvelő) Zéta-Adó Kft. 6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4. szám alatti irodája. A könyvelési időszak lezárását követően az ott tárolt iratok visszakerülnek Adatkezelő székhelyére, ahol zárható irodában, zárható szekrényben tárolja.

 

7. Adatvédelem és adatbiztonság:

 

 • Az elektronikusan, valamint a papír alapú nyilvántartások formájában tárolt adatokat a 8. pontban írt személyek jogosultak megismerni.
 • Az adathordozókat (elektronikus és papír) a tárolás helyén megjelölt, zárható irodában, zárható szekrényben tárolja Adatkezelő.
 • A tárolásra szolgáló helyiségbe csak az adatok megismerésére jogosultak léphetnek be.
 • Adatkezelő az adatkezelési tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különö

-2-

 

8. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 

Az adatokat megismerhetik az Adatkezelő:

 

 • ügyvezetői,
 • az értékesítési feladatok ellátására vonatkozó munkakörrel felruházott alkalmazottjai, valamint a pénzüggyel megbízott munkatársai,
 • adatvédelmi felelőse.

 

9. Az adatok továbbítása:

 

9.1. Adatkezelő adatokat kizárólag a tevékenységével összefüggésben törvényi kötelezettség esetén, csak hatóságoknak továbbít. Hatósági, bírósági megkeresésre Adatkezelő köteles továbbítani a hatóság, bíróság által kért adatokat.

 

9.2. A 100.000,- Ft ÁFA vagy az azt meghaladó ÁFA összeg tartalmú számlák adatai automatikusan továbbításra kerülnek a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)-nak, az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII. törvény) 10. számú melléklete szerint.

 

Nemzeti adó- és Vámhivatal

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

Vezetője: Dr. Sors László

Telefon: +36 1 428 5100

Weboldal: www.nav.gov.hu

 

Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás jogalapja törvényi kötelezettség, az ÁFA törvény 10. számú mellékletében foglalt, az Adatkezelőre rótt jelentés teljesítése.

 

A továbbított adatok:

 • a számla kibocsátásának kelte;
 • a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;
 • a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;
 • a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének
 • -> adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy
 • -> adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, 
 • a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;
 • az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott TESZOR'15, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
 • az ÁFA tv. 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;
 • az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;
 • az alkalmazott adó mértéke;
 • az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;

az ÁFA tv. 169. § szerint.

 

9.3. Könyvvizsgálat:

 

Adatkezelő a munkavállaló adatait hozzáférhetővé teheti és továbbíthatja a könyvvizsgálati feladatok ellátása céljából, az alábbi könyvvizsgálónak:

név: folyamatban!

postacím: 

telefon:

e-mail:

a továbbiakban: Címzett.

 

Az adattovábbítás célja:

A Számviteli tv. valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása. 

 

A Címzett részére továbbított adatok:

A Címzett a fenti feladatainak teljesítése során megismerheti a jelen tájékoztatóban megjelölt személyes adatokat.

 

Címzett a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges műveleteken kívül csak a rá vonatkozó jogszabályok előírásainak teljesítése céljából használja fel az adatokat.

 

9.4. Adatkezelő üzleti vagy marketing célból nem továbbít adatokat.

 

9.5., Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

9.6. Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet az általa teljesített adattovábbításokról.

10. Adatfeldolgozó igénybevétele:

 

10.1., Házhozszállítás, futárpostai küldemények (csomagok) kézbesítés:

 

Amennyiben az Érintett (vásárló) a megvásárolt termék(ek), házhoz szállítását, kiszállítását kéri, úgy Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a szállítást (csomag kézbesítését) végző:

név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

telefon: +36 29 886 670

e-mail cím: info@gls-hungary.com

web: https://gls-group.eu

gazdasági társaságot (a továbbiakban Adatfeldolgozó),

 

vagy

 

név: Schenker Kft.

levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 30.

telefon: +36 1 2787 878

e-mail cím: info.hu@dbschenker.com

web: https://www.dbschenker.com/hu-hu  

gazdasági társaságot (a továbbiakban Adatfeldolgozó),

 

vagy

 

név: TNT Express Hungary Kft.

levelezési cím: 1185Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál TNT 283 épület

telefon: +36 80 313131

e-mail cím: 

web: https://www.tnt.com/express/hu_hu/home.html

gazdasági társaságot (a továbbiakban Adatfeldolgozó),

 

a csomag(ok) méretétől, súlyától és rendeltetési helyétől függően.

 

Az adatok szoftveresen (a kiszállítást, kézbesítést végző partner által erre a célra biztosított szoftver), elektronikus úton és a csomagokra írt címzés formájában kerülnek Adatfeldolgozóhoz.

 

Az adatfeldolgozás célja:

A megvásárolt termékek Érintetthez (vásárlóhoz) való eljuttatásának biztosítása. A küldemény (csomag) felvétele, kiszállítása és kézbesítése.

 

Az adatfeldolgozás jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, miszerint az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges (Adatkezelő és az Érintett (vásárló) között fennálló szerződés teljesítése).

 

Az Adatfeldolgozó által megismerhető adatok:

 

Elektronikusan és a csomagra/csomagokra írt címzés formájában is (ugyanazok):

 

 • szállítási név (cégnév és/vagy vezeték és keresztnév)
 • szállítási cím (irányítószám, településnév, közterület neve és típusa, házszám)
 • utánvét összege
 • telefonszám (kézbesítőnek a könnyebb kézbesítésért)
 • e-mail cím (amennyiben megadják, a kézbesítési értesítések küldéséhez)

 

Az adatfeldolgozás időtartama:

Amennyiben Adatkezelő üzleti vagy más hivatalos kapcsolata megszűnik ezzel a partnerével, akkor a továbbiakban Adatkezelő már nem teszi megismerhetővé Érintett adatait ezen Adatfeldolgozó részére.

 

Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

 

10.2. Könyvelés (számvitel), adózás:

 

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a könyvelési, adózási feladatok ellátására:

 

név: Zéta-Adó Kft.

levelezési cím: 6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4.

képviselő: Kalán Teréz

telefon: +36 76 502 081

e-mail cím: kalanterez@zeta-ado.hu

web: zeta-ado.hu

gazdasági társaságot, a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

 

Az adatfeldolgozás célja:

Könyvelési és adózási tevékenység ellátása. 

 

Az adatfeldolgozó által megismerhető adatok:

Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során megismerheti az adóbevallási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat, Érintettől (vevőtől) származó, illetve vele kapcsolatos megrendelések, bevételek bizonylatain tárolt adatokat, az Érintett részére kiállított számlára/számlákra vonatkozó adatokat (5.3.3., 5.4.3. és 5.5.3. pontok szerinti adatok).

 

Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

 

10.3. Számlázó szoftver:

 

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a Forint-Soft számlázó ügyviteli szoftverének fejlesztőjét és karbantartóját:

 

név: Forint-Soft Kft.

levelezési cím: 6500 Baja, Roosevelt tér 1. földszint 6.

képviselő: Kovács Dénes

telefon: +36 79 523 600

E-mail: forintsoft@forintsoft.hu

gazdasági társaságot, a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

 

Az adatfeldolgozás célja:

Az Adatkezelő által belső ügyvitelhez használt Forint-Soft számlázó szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver rendszerkövetéséhez, biztonságos működtetéséhez és karbantartásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 

Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen hozzáférhet az Érintettek ügyviteli rendszerben tárolt adataihoz.

 

Az adatfeldolgozó által megismerhető adatok:

 

Az Adatfeldolgozó által biztosított szoftver által Adatkezelőnél létrehozott és tárolt számlázáshoz használt adatai:

 

 • számlázási név
 • számlázási cím (irányítószám, település neve, közterület neve, közterület jellege, házszám)
 • adószám
 • számlaadatok (pl.: számla sorszáma, teljesítés kelte, számla dátuma, fizetés határideje)

 

A hozzáférés ugyanakkor nem feltétlenül következik be. Az adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése. 

 

Az adatfeldolgozás időtartama:

Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz.

 

Adatfeldolgozás jellege:

Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására történő kimentési, adatmásolási műveletekben való közreműködést, technikai segítségnyújtást jelenti.

 

10.4. Webfejlesztés, weboldal készítése és karbantartása:

 

Adatkezelő a honlapja és weboldalainak fenntartásához, üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az ezzel kapcsolatos weboldalak elkészítését, karbantartását, fejlesztését biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésének tartamáig - kezeli a webhelyen megadott személyes adatokat. 

 

A honlap és weboldalak készítője, karbantartója, fejlesztője:

név: SEOkey Informatikai Kft.

levelezési cím: 6041 Kerekegyháza, Béke tér 9.

telefon: +36 30 973 6127

e-mail: info@seokey.hu

WEB: https://seokey.hu

gazdasági társaság, a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

 

Az adatfeldolgozás célja:

Az Adatkezelő által üzemeltetett webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a webhely biztonságos működtetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 

Az Adatfeldolgozó által megismerhető adatok:

Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen és csak a szükséges mértékben hozzáférhet az Érintettek (felhasználók) 5.1.3., 5.2.3., 5.3.3. és 5.4.3. pontokban feltüntetett adataihoz. A hozzáférés ugyanakkor nem feltétlenül következik be. Az Adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok megismerése, felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa az adatkezelési műveletek végzése. 

 

Az adatfeldolgozás időtartama:

Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz.

 

Adatfeldolgozás jellege: 

Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására történő helyreállítási, kimentési, adatmásolási műveletekben való közreműködést, technikai segítségnyújtást jelenti.

 

10.5. Tárhelyszolgáltatás:

 

Adatkezelő a honlapja és weboldalainak fenntartásához, üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az ezzel kapcsolatos tárhelyszolgáltatást biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésének tartamáig - kezeli a webhelyen megadott személyes adatokat, és ezen személyes adatokat tárolja az erre a célra létrehozott és fenntartott szerveren. 

 

A tárhelyszolgáltató Adatfeldolgozó:

név: PROFITÁRHELY Informatikai Szolgáltató Kft.

levelezési cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

képviselő: Nádasdi János

telefon: +36 20 254 0866

e-mail: info@profitarhely.hu

gazdasági társaság, a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

 

Az adatfeldolgozás célja: 

Az Adatkezelő által üzemeltetett webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a honlap és a weboldalak biztonságos működtetéséhez és karbantartásához szükséges tárhelyszolgáltatási technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

Az Adatfeldolgozó által megismerhető adatok:

Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen hozzáférhet az Érintettek (felhasználók) 5.1.3., 5.2.3., 5.4.3., 5.6.3., 5.7.3., 5.8.1.3. és 5.8.2.3. pontokban megjelölt tárhelyen tárolt adataihoz.

A hozzáférés ugyanakkor nem feltétlenül következik be. Az Adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok megismerése, felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése.

 

Az adatfeldolgozás időtartama: 

Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz.

 

Adatfeldolgozás jellege: 

Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a tárolási, karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására történő kimentési, adatmásolási műveletekben való közreműködést, technikai segítségnyújtást jelenti.

 

10.6. IT szolgáltató (rendszerfelügyelet-rendszergazda):

 

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe rendszerfelügyeleti tevékenység keretében számítástechnikai rendszerének, számítógépeinek és számítógépes hálózatának időközönkénti karbantartására és hibáinak elhárítására:

 

név: Kiskom Networks Szolgáltató Kft.

székhely: 6000 Kecskemét, Forradalom utca 24. III. emelet 23. ajtó

képviselő: Kis Norbert

telefon: +36 20 568 8114

e-mail: kiskom@kiskom.hu

a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

 

Az adatfeldolgozás célja:

Adatkezelőnél információ-technológiai szolgáltatás, rendszerfelügyelet keretében számítógépek, számítógépes hálózat időközönkénti karbantartása és hibáinak elhárítása, rendszerfejlesztés, eszközbeszerzés, perifériák javítása. Az Adatkezelő által használt számítástechnikai rendszer információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftverek és hardverek biztonságos működtetéséhez és karbantartásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 

Az adatfeldolgozó által megismerhető adatok:

Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen hozzáférhet az Érintetteknek a 5.1.3., 5.2.3., 5.3.3., 5.4.3., 5.5.3., 5.6.3. és 5.7.3. pontban szereplő valamennyi adatához.

A hozzáférés ugyanakkor nem feltétlenül következik be. Az adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése.

 

Az adatfeldolgozás időtartama:

Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz.

 

Adatfeldolgozás jellege:

Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására történő helyreállítási, kimentési, adatmásolási műveletekben való közreműködést, technikai segítségnyújtást jelenti.

 

10.7. MailChimp e-mail marketing, hírlevél küldés:

 

Adatkezelő a hírleveleinek küldéséhez a MailChimp e-mail marketing szolgáltatóját adatfeldolgozóként veszi igénybe, aki az ezzel kapcsolatos karbantartást és fejlesztést biztosítja a vele fennálló szerződésének tartamáig. 

 

A MailChimp e-mail marketing szolgáltatója, a hírlevelek küldéséhez igénybe vett szolgáltató:

név: The Rocket Science Group, LLC

levelezési cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

telefon: 

e-mail: 

a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

 

Az adatfeldolgozás célja:

Adatkezelő által hírlevél küldéséhez használt MailChimp informatikai rendszer működésének biztosítása, fejlesztése és karbantartása.

 

Az Adatfeldolgozó által megismerhető adatok:

Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen és csak a szükséges mértékben hozzáférhet az Érintettek (hírlevélre feliratkozók) 5.1.3. pontban feltüntetett adataihoz.

A hozzáférés nem feltétlenül következik be. Az Adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése.

 

Az adatfeldolgozás időtartama:

Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz, ameddig Adatkezelő igénybe veszi Adatfeldolgozó szolgáltatását, de legkésőbb a 5.1.4. pontban leírtak szerint.

Adatfeldolgozás jellege:

Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására történő helyreállítási, kimentési, adatmásolási műveletekben való közreműködést, technikai segítségnyújtást jelenti.

 

10.8. A látogatáselemzéshez használt sütik adatainak elemzéséhez, feldolgozásához, valamint online marketing szolgáltatáshoz:

 

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Név: Google Inc.

Rövidített név: Google Inc.

Postacím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US

Telefon: nem elérhető

E-mail: nem elérhető

Webhely: https://www.google.com

gazdasági társaságot, mint online marketing szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 • Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez és a célzott reklámok célba juttatásához szükséges technikai műveleteket jelenti.
 • A Google Inc. (a továbbiakban Google) szolgáltatása révén hozzáfér a webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. A Google a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook az adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

 

11. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 

11.1., Tájékoztatáshoz való jog:

 

Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat az Érintett az adatkezelésről. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet az Érintett tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint az Érintett jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. Az Érintettet kérelmére Adatkezelő az Érintett kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.

 

A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelő elbírálja a benyújtott kérelmet és megadja a kért tájékoztatást.

 

11.2., Hozzáféréshez való jog:

 

Az Érintettnek joga van hozzáférni az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy az adatkezelés folyamatban van-e, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről. 

 

A hozzáféréshez való jog értelmében az Érintett másolatot kérhet a kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

 

A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri. 

 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelő elbírálja a benyújtott kérelmet és biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.

 

11.3., A helyesbítéshez való jog:

 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintettre vonatkozó pontatlan, helytelen vagy hiányos személyes adatokat, illetve Érintett kérésére az Érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti azokat (a továbbiakban együtt: helyesbítés).

 

Mentesül a helyesbítés kötelezettsége alól az adatkezelő, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az Érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy az Érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelő elbírálja a benyújtott kérelmet és amennyiben az lehetséges, akkor helyesbíti az Érintett személyes adatait.

 

11.4., A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog):

 

Az Érintett (felhasználó) kérheti személyes adatainak törlését.

 

Adatkezelő haladéktalanul törli az Érintett személyes adatait, ha:

 

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 • az adatkezelés törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 • az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az érintett kérheti a róla kezelt adatok törlését. 
 • az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte,
 • az Érintett (felhasználó) tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett (felhasználó) tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

 

A személyes adatok kezelése részben az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges (pl. számla adatok adózási kötelezettség miatt), így azon adatkezelések tekintetében a törlési kérelem nem hajtható végre.

 

Azon adatok, ilyenek pl. a kapcsolattartáshoz használt adatok, illetve esetleges másolati példányok, melyek nem szükségesek a vonatkozó jogszabályok szerinti adatkezelési műveletek teljesítéséhez, illetve nem képezik a megőrzendő adatok körét, törölhetők. Ezek tekintetében a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelő végrehajtja a törlést.

 

A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat Adatkezelő az Érintett erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni.

 

11.5., Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdeke/érdekei (indokai) elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő. 

 

Az Adatkezelő az Érintettet, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

11.6., Az adathordozhatósághoz való jog:

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

 

Jelen esetben ezen adatok körét az Érintett által a kapcsolat létesítésekor, regisztrációkor, szerződéses kapcsolat (vásárlás) létesítésekor és annak fennállása alatt Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok teszik ki. 

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

11.7., Kérelmek bejelentése:

 

Az Érintett kérelmeit postai úton:

Monojet Ipartechnika Kft. 6000 Kecskemét, Vacsi köz 8. A. épület szám alatti postacímére,

e-mailben:

varga@monojet.hu e-mail címre juttathatja el. 

Adatkezelő adatvédelmi felelőse: Varga Judit

 

Az Érintett (felhasználó) bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Érintett (felhasználó) azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett (felhasználó) személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. Ennek hiányában Adatkezelő a kérelem teljesítése előtt minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a kérelmet az arra jogosult terjesztette be (Érintettet megkeresi postai úton és megkérdezi, hogy valóban Érintett nyújtotta-e be a kérelmet).

 

E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül Adatkezelő elbírálja a beérkezett kérelmet, és amennyiben lehetséges teljesíti az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit, vagy a kérelem teljesítésének megtagadása esetén megadja az erről és indokairól szóló a tájékoztatást.

 

Ha az Érintett kérelmét az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint arról, hogy az Érintett (felhasználó) a jogait a felügyeleti hatóság (NAIH, jelen tájékoztató 11.8. pont) közreműködésével is gyakorolhatja, valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

11.8., Jogérvényesítési lehetőségek:

 

Az Érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket – kérelmeik elutasítása esetén is – bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

 

A bírósági út választása esetén a per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

Tájékoztatjuk az Érintettet, hogy Érintettnek célszerű valamely eljárás kezdeményezése előtt a panaszával először Adatkezelőt megkeresnie (Adatkezelőhöz fordulnia), hiszen, ha panaszával nem fordul az Adatkezelőhöz, akkor annak nincs lehetősége, hogy Érintettel együttműködjön.

 

Kecskemét, 2020. január 20.

 

Monojet Ipartechnika Kft.

 

Adatkezelési tájékoztatót ITT letöltheti!